Σχολή Προπονητών UEFA B’ στην Ε.Π.Σ. Ημαθίας (1η Φάση) από 23 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2023 στη Βέροια.

Λεπτομέρειες στη υποσελίδα μας: ΝΕΑ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του συνδέσμου είναι:
α. Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
β. Η τεχνική κατάρτιση των μελών του.
γ. Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα
κρίνει εκάστοτε το Δ.Σ. (εντός των προβλεπομένων υπό της κείμενης νομοθεσίας), ή
προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω
σκοπό.
δ. Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

2. Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου ανατίθεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο, όποτε απαιτείται θα ζητήσει τη συνεργασία και ηθική αρωγή :
α. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
β. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της οποίας αποδέχεται και τηρεί το
καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της, καθώς και τα καταστατικά
των οργάνων της FIFA και της UEFA.
γ. της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.), της οποίας πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του καταστατικού της, όπως και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων αυτής.
δ. Των λοιπών αρχών και φορέων του ποδοσφαίρου.